Regulamin sklepu internetowego

§1 Definicje

 1. Na potrzeby regulaminu, przyjmuje się następujące definicje:
  1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 §1 kc;
  2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem szkolenia.malinowyexcel.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
  3. Sprzedający – Malina Cierzniewska-Skweres, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie (05-075), ul. Borowika 1A, posługująca się numerem NIP 1132428511 i adresem email: kursy@malinowyexcel.pl
  4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
  7. Użytkownik – osoba fizyczna, której zostanie przyznany dostęp do platformy edukacyjnej na skutek nabycia w sklepie usługi, również gdy nie jest ona tożsama z klientem.
  8. Usługa – treść cyfrowa, która zostanie dostarczona do klienta poprzez umożliwienie dostępu warunkowego użytkownikowi do treści cyfrowych stanowiących własność sprzedawcy za pomocą platformy edukacyjnej.
  9. Sprzedaż lub zakup – proces, podczas którego klient, w zamian za środki pieniężne, nabywa usługi sprzedawane przez sprzedawcę w sklepie.
  10. Platforma edukacyjna – serwis internetowy, będący własnością sprzedawcy, dostępny w sieci web pod adresem https://szkolenia.malinowyexcel.pl, zapewniający możliwość korzystania z usług opartych na dostępie warunkowym, w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym, będący jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiający korzystanie przez klienta lub użytkowników z dostępu do treści cyfrowych, w szczególności kursów.
 2. We wszelkich sprawach, związanych ze sprzedażą, klient może kontaktować się ze sprzedawcą osobiście, za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres kursy@malinowyexcel.pl, lub korespondencji listowej kierowanej na adres sprzedawcy.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
 3. Płatności są możliwe za pomocą serwisu tPay.com.
 4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty, w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią, świadczącą na jego rzecz określoną usługę, umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 5. Sprzedający nie stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Klient wyraża wolę zawarcia umowy poprzez dodanie wybranych usług do koszyka, określenie ich ilości, wybranie sposobu płatności i wysyłki, zapoznanie się z treścią regulaminu, wypełnienie formularza, zaznaczenie okienka wyboru potwierdzającego fakt zapoznania się z regulaminem i wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie sklepu.
 2. W przypadku zakupu usługi dostępu warunkowego do kursu online, Klient dodatkowo jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić ten fakt przed wciśnięciem przycisku “Zamawiam i płacę” na stronie sklepu.
 3. Wciśnięcie przycisku, o którym mowa powyżej rozpoczyna realizację procesu zakupu oraz powoduje przekierowanie do strony obsługującej procedurę płatności online (serwis tPay.com), będący możliwością uiszczenia ceny zakupu.
 4. Sprzedawca, po wciśnięciu przycisku, o którym mowa powyżej, potwierdza fakt otrzymania oświadczenia klienta o wyrażeniu woli związania się umową, wysyłając wiadomość przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez klienta w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
 5. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za pośrednictwem serwisu tPay.com – którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 61-894, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437.
 6. Z chwilą zaksięgowania w systemie informatycznym serwisu tPay.com, uiszczonej przez klienta ceny zakupu, proces zakupu uznaje się za zrealizowany, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży usługi pomiędzy klientem a przedawcą o treści przyjętej w regulaminie. Jeśli zakup dotyczył kursu online, dodatkowo skutkuje to założeniem Klientowi konta na platformie edukacyjnej, a dostęp do kursu trwa przez okres, określony w ofercie.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej ze sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od zakupu usługi lub 14 dni od umożliwienia mu dostępu do uprzednio zakupionej usługi w ramach przedsprzedaży.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca otrzymaną płatność. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub w wiadomości e-mail).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, według następującego wzoru:

imię i nazwisko
adres
numer rachunku bankowego
Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej dnia [data]. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój rachunek bankowy o numerze [numer].
podpis

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

§7 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć usługi wolne od wad.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji posprzedażnej dla usług.
 3. Konsument może w ciągu dwóch lat od umożliwienia mu dostępu do usługi, składać reklamacje jej dotyczące lub samego procesu zakupowego opisanego w regulaminie.
 4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają na podstawie art. 558 § 1 kc odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne usługi, w szczególności ustalają, i ż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 5. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej sprzedawcy.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, sprzedawca wezwie konsumenta do j ej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

§8 Wartość intelektualna

 1. Sprzedawca udziela pełnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie oraz w czasie, licencji do wykorzystywania utworów eksploatowanych przez Klienta lub użytkownika – do których dostęp uzyskują oni na podstawie zakupionej usługi.
 2. Licencja jest ograniczona do tych sposobów korzystania z utworów, które zostały wskazane w ofercie lub w sposób dorozumiany z niej wynikają.
 3. Jeśli klient lub użytkownik zamierza wykorzystać materiały dla celów innych niż cele, w których zostały one przygotowane, obowiązany jest przed ich wykorzystaniem uzyskać zgodę Sprzedawcy.
 4. Licencja w szczególności nie obejmuje prawa do sublicencji jakimkolwiek innym podmiotom oraz prawa wykorzystywania licencjonowanych materiałów do celów zarobkowych przez Klienta lub użytkownika na rzecz podmiotów trzecich – chyba, że strony uzgodniły inaczej.
 5. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, licencja obejmuje sposób wykorzystania materiałów jedynie
  na potrzeby organizacyjne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Klienta lub użytkownika.
 6. Pola eksploatacji, które obejmuje udzielana licencja są dorozumiewane z natury usługi i nigdy nie powinny być traktowane rozszerzająco.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od maja 2021 r.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego, obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Copyright © 2021, 2022 Malina Cierzniewska-Skweres

Regulamin sklepu | Polityka prywatności