Regulamin

§1 Definicje

 1. Na potrzeby regulaminu, przyjmuje się następujące definicje:
  1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 §1 kc;
  2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem szkolenia.malinowyexcel.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
  3. Sprzedający – Malina Cierzniewska-Skweres Paweł Skweres Spółka Cywilna, ul. Borowika 1A, 05-075 Warszawa, NIP 95 222 390 70, REGON 524 744 054, adres e-mail do kontaktu: [email protected]
  4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W sytuacjach określonych przepisami prawa za Konsumenta uważa się także osobę o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 marca 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.)
  6. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
  7. Użytkownik – osoba fizyczna, której zostanie przyznany dostęp do platformy edukacyjnej na skutek nabycia w sklepie usługi, również gdy nie jest ona tożsama z klientem.
  8. Usługa – treść cyfrowa, która zostanie dostarczona do klienta poprzez umożliwienie dostępu warunkowego użytkownikowi do treści cyfrowych stanowiących własność sprzedawcy za pomocą platformy edukacyjnej.
  9. Sprzedaż lub zakup – proces, podczas którego klient, w zamian za środki pieniężne, nabywa usługi sprzedawane przez sprzedawcę w sklepie.
  10. Platforma edukacyjna – serwis internetowy, będący własnością sprzedawcy, dostępny w sieci web pod adresem https://szkolenia.malinowyexcel.pl, zapewniający możliwość korzystania z usług opartych na dostępie warunkowym, w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym, będący jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiający korzystanie przez klienta lub użytkowników z dostępu do treści cyfrowych, w szczególności kursów.
 2. We wszelkich sprawach, związanych ze sprzedażą, klient może kontaktować się ze sprzedawcą osobiście, za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres [email protected], lub korespondencji listowej kierowanej na adres sprzedawcy.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
 3. Płatności są możliwe za pomocą serwisu tPay.com oraz przelewem tradycyjnym.
 4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty, w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią, świadczącą na jego rzecz określoną usługę, umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 5. Sprzedający nie stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 7. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu konieczne jest posiadanie: dostępu do Internetu, standardowego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, przeglądarki plików .pdf, aktywnego adresu e-mail.
 8. Sprzedający nie dostosowuje indywidualnie cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§3 Produkty oferowane przez Sprzedającego

 1. W Sklepie Sprzedający oferuje następujące produkty i usługi:
  • a) kursy internetowe (online) – składające się z modułów i lekcji dostępnych na Platformie Edukacyjnej;
  • b) odpłatne webinary na żywo;
  • c) nagrania z webinarów;
  • d) e-booki;
  • e) konsultacje indywidualne online, na żywo.
 1. Dostęp do produktów określonych w §3 ust 1 pkt a i c udzielany jest na okres wskazany w ofercie sprzedaży (lub opisie produktu). W przypadku braku takiego wskazania, dostęp udzielany jest na okres 12 miesięcy.
 2. Dostęp do wszelkich produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną następuje po zaksięgowaniu płatności. Jeżeli Klient będący Konsumentem nie wyrazi zgody na świadczenie usługi lub udzielenie dostępu do produktu przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, to Sprzedającemu przysługuje prawo do rozpoczęcia ich świadczenia po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Sprzedający umożliwia dostęp do odpłatnych webinarów na żywo po wcześniejszym uregulowaniu płatności za uzyskanie dostępu do tych webinarów. Webinary będą prowadzone poprzez platformę YouTube, Teams, ClickMeeting lub w innym medium/aplikacji.
 4. Webinar na żywo może być odwołany z przyczyn niedotyczących Sprzedającego, tj. w sytuacji, gdy nie zbierze się wystarczająca ilość osób, z powodu choroby prowadzącego lub innych zdarzeń losowych. W takim wypadku Sprzedający powiadomi Kupujących o odwołaniu webinaru oraz ewentualnie o nowej dacie jego przeprowadzenia. W przypadku, gdy Kupujący nie będzie zainteresowany uczestnictwem w webinarze w innym terminie – Sprzedający zwróci Kupującemu poniesione przez niego koszty.
 5. Nagrania z webinarów dostępne są na stałe w Sklepie. Dostęp do zakupionego nagrania zostanie umożliwiony po dokonaniu płatności. Nagrania są udostępniane na Platformie edukacyjnej.
 6. E-booki przesyłane są w formacie PDF, na adres e-mail Kupującego, po zaksięgowaniu wpłaty.
 7. Konsultacje indywidualne są usługą świadczoną drogą elektroniczną, polegającą na udzieleniu osobistej konsultacji przez Sprzedającego lub trenera współpracującego ze Sprzedającym, w umówionym przez strony zakresie, i są udzielane na następujących zasadach:
  • a) cena konsultacji dotyczy czasu konsultacji wskazanego w ofercie. Spóźnienie się Kupującego na konsultacje nie powoduje przedłużenia zajęć;
  • b) konsultacje mogą odbyć się wyłącznie po zaksięgowaniu przedpłaty, w uzgodnionym przez strony terminie, przez Internet – za pośrednictwem ustalonych przez strony środków porozumiewania się na odległość;
  • c) konsultacje mogą być odwołane najpóźniej na 2 dni przed uzgodnionym terminem.

§4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Klient wyraża wolę zawarcia umowy poprzez dodanie wybranych produktów lub usług do koszyka, określenie ich ilości, wybranie sposobu płatności i wysyłki, zapoznanie się z treścią regulaminu, wypełnienie formularza, zaznaczenie okienek wyboru potwierdzających fakt zapoznania się z regulaminem i wyrażenie zgody na świadczenie usług lub dostarczenie produktów cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, na stronie sklepu.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty przelewem lub za pośrednictwem serwisu tPay.com – którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 61-894, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437.
 3. Wciśnięcie przycisku, o którym mowa powyżej rozpoczyna realizację procesu zakupu oraz powoduje wyświetlenie danych do przelewu lub przekierowanie do strony obsługującej procedurę płatności, będącą możliwością uiszczenia ceny zakupu.
 4. Sprzedawca, po wciśnięciu przycisku, o którym mowa powyżej, potwierdza fakt otrzymania oświadczenia klienta o wyrażeniu woli związania się umową, wysyłając wiadomość przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez klienta w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w adresie e-mail, podanym przez Klienta. W takim przypadku Klient, w celu uzyskania dostępu do zakupionego produktu, zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o pomyłce i sprostowaniu adresu.
 6. Jeśli dostęp do produktów Sprzedawcy udzielany jest na czas określony, to okres ten liczy się od chwili udzielenia Klientowi dostępu, w oparciu o adres e-mail podany przez Klienta w procesie zamówienia.
 7. Z chwilą zaksięgowania uiszczonej przez klienta ceny zakupu na rachunku bankowym Sprzedającego lub w systemie informatycznym serwisu tPay.com, proces zakupu uznaje się za zrealizowany, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży usługi pomiędzy klientem a sprzedawcą, o treści przyjętej w regulaminie. Zakup skutkuje założeniem Klientowi konta na platformie edukacyjnej, a dostęp do zakupionych produktów trwa przez okres opisany w §3 ust. 2. Konto na platformie edukacyjnej oraz dostęp do zakupionych treści cyfrowych jest zabezpieczone loginem i hasłem znanym tylko Klientowi. Klient w dowolnej chwili może zmienić swoje hasło dostępowe.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej ze sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od zakupu usługi lub 14 dni od umożliwienia mu dostępu do uprzednio zakupionej usługi w ramach przedsprzedaży.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający uniemożliwi Klientowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika.
 3. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usługi konsultacji indywidualnej, jeżeli wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i po poinformowaniu go o tym, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, tj:
   1. dostępu do kursu internetowego (online);
   2. dostępu do webinarów na żywo;
   3. dostępu do nagrań z webinarów;
   4. e-booków.

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedający nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli Sprzedający nie udostępnił tej treści lub usługi w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób, uzgodniony z Klientem.  Konsument może też odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2. Konsument i Sprzedający uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Sprzedający nie dostarczył ich w tym terminie.
 1. Sprzedający może udzielić Kupującemu gwarancję satysfakcji dotyczącą wszystkich lub części produktów. Informacja o udzieleniu gwarancji satysfakcji znajduje się w ofercie lub w opisie produktu. Udzielenie takiej gwarancji nie oznacza przywrócenia prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy takie odstąpienie Konsumentowi nie przysługuje (tj. w przypadkach określonych w §5 pkt 2 Regulaminu).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca otrzymaną płatność. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub w wiadomości e-mail).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, według następującego wzoru:

imię i nazwisko
adres
numer rachunku bankowego
Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej dnia [data]. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na powyższy rachunek bankowy.
Podpis

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

§7 Reklamacje

 1. Sprzedawca co do zasady nie udziela gwarancji posprzedażnej dla usług. Sprzedawca może udzielić gwarancji satysfakcji, jednak następuje to tylko w przypadku, gdy informacja o udzieleniu takiej gwarancji znajduje się w ofercie danego produktu i jest udzielana na warunkach wskazanych w tej ofercie.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. W sprzedaży konsumenckiej domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami, strony wyłączają na podstawie art. 558 § 1 kc odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne usługi, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową, jak również, w przypadkach określonych w art. 43e ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z §7 ust. 4.
 7. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej sprzedawcy.
 8. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, sprzedawca wezwie konsumenta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

§8 Wartość intelektualna

 1. Sprzedawca udziela pełnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie oraz w czasie, licencji do wykorzystywania utworów eksploatowanych przez Klienta lub użytkownika – do których dostęp uzyskują oni na podstawie zakupionej usługi.
 2. Licencja jest ograniczona do tych sposobów korzystania z utworów, które zostały wskazane w ofercie lub w sposób dorozumiany z niej wynikają.
 3. Jeśli klient lub użytkownik zamierza wykorzystać materiały dla celów innych niż cele, w których zostały one przygotowane, obowiązany jest przed ich wykorzystaniem uzyskać zgodę Sprzedawcy.
 4. Licencja w szczególności nie obejmuje prawa do sublicencji jakimkolwiek innym podmiotom oraz prawa wykorzystywania licencjonowanych materiałów do celów zarobkowych przez Klienta lub użytkownika na rzecz podmiotów trzecich – chyba, że strony uzgodniły inaczej.
 5. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, licencja obejmuje sposób wykorzystania materiałów jedynie na potrzeby prywatne oraz organizacyjne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Klienta lub użytkownika.
 6. Pola eksploatacji, które obejmuje udzielana licencja są dorozumiewane z natury usługi i nigdy nie powinny być traktowane rozszerzająco.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od 05.04.2023.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego, obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin PDF do pobrania

Copyright © 2021, 2022, 2023 Malinowy Excel


Regulamin | Polityka prywatności